Schoolvisie

Wij willen een katholieke dialoogschool zijn waar dialoog en levenbeschouwelijke reflectie onze richting sturen.

Een plek waar kinderen zin hebben om te leren, maar vooral zin hebben om te leven. Ieder personeelslid heeft op onze school zijn of haar taak hierbij. Iedere taak is voor ons evenwaardig en onmisbaar in het begeleiden van de leerlingen.

Met leerlingen, ouders en personeel van onze school maken we samen school. Ons pedagogische project en schoolvisie steunt op onderstaande vijf waarden:

Iedereen is uniek. We willen de eigenheid van elk kind, elke leerkracht, iedere ouder respecteren en waarderen. Iedereen is welkom op onze school.
Het gevoel van iemand te zijn binnen een schoolgemeenschap, waar je aanvaard wordt met je eigenheid, waar mensen respectvol met je omgaan, geeft je de kracht om (verder) uit te groeien tot een persoon met een positief zelfbeeld. Het leert ons ook om de anderen te aanvaarden.  We zetten in op respect voor elkaar, voor materialen en de natuur.

Vanuit het positieve van ieder kind gaan we samen op weg. We geven de leerlingen de nodige tijd om bepaalde inhouden te verwerven. Daarbij willen we kinderen uitdagen om hun grenzen te verleggen, dat ze een stapje verder durven gaan om verder te ontwikkelen. Kinderen leren zo beetje bij beetje wat ze allemaal goed kunnen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld.

We willen ieder kind begeleiden op weg naar volwassenheid. We helpen onze kinderen om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo streven we naar een maximale individuele evolutie op cognitief, lichamelijk en gevoelsniveau, waarbij elk kind zich mag ontwikkelen op eigen tempo. We bieden verschillende werkvormen, gevarieerde materialen en methodes aan om elk kind zoveel mogelijk te prikkelen. Naast het leren hebben we ook aandacht aan het persoonsgebonden van iedere leerling: het innerlijk kompas en de veerkracht krijgt aandacht.

We willen dat ieder kind zich goed en veilig voelt in de klas en op school, zodat het steeds z’n gedachten, gevoelens kan en durft te uiten. We bieden hiervoor vaste structuren aan: speelplaatsafspraken, refterafspraken, gestructureerd dag- en weekverloop. Stabiliteit geeft rust en veiligheid. Zo willen we alle kinderen helpen om hun individuele groeitraject maximaal te laten open bloeien.

Ouders geven het vertrouwen aan de leerkrachten en directie om hun kinderen dagelijks te begeleiden. Dit vraagt een goede samenwerking, deze samenwerking ontstaat enkele bij openheid en eerlijkheid langs beide partijen. Ouders blijven de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Zij kennen hun kind het beste. Bij zorgen kunnen de ouders de school makkelijk bereiken en deze delen. Waar nodig, kan de school externe partners betrekken om het kind optimaal te begeleiden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders, we bewandelen samen bepaalde wegen om het kind te begeleiden. Zo ontstaat een krachtige leeromgeving voor het kind, omringd met een krachtig netwerk.