Schoolraad

Sinds 2005 heeft onze school een schoolraad. De schoolraad bestaat uit 4 groepen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers, met name : het schoolbestuur of inrichtende macht, het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

Doelstellingen
Samen werken aan de uitbouw van het onderwijsgebeuren in de school en hierbij steeds het opvoedingswelzijn van het kind centraal stellen.

Taken en werking
Elke geleding heeft een eigen inbreng, een eigen visie gekoppeld aan het respect voor die van een andere geleding. De geledingen werken en bouwen samen aan een werking waarin het opvoedingswelzijn van het kind centraal staat. Elk lid spreekt daarbij niet uit persoonlijke naam, maar in de naam van hij of zij die men vertegenwoordigt.

Schoolraad
Voorzitter: 
   Dhr. Eggermont Dirk

Schoolbestuur: 
   Mevr. De Merlier M.- Antoinette

Personeel: 
   Mevr. Vandenbroecke Hilde 
   Dhr. Liviau Dirk 
   Mevr. Dejonghe Lies

Ouders:
   Mevr. Matton Marianne
   Mevr. Raepsaet Leen

Lokale gemeenschap : 
   Mr. Van Den Daele Jan 
   Mevr. Demeulemeester Ria 
   Mr. Van Wambeke Peter