Zorg

Onze school heeft aandacht voor ieder kind en houdt rekening met ieders vaardigheden, talenten en functioneren. De zorg hiertoe gebeurt door alle leerkrachten op onze school.

De voornaamste zorg gebeurt in de klas door de klasleerkracht. De zorgleerkrachten ondersteunen de klasleerkrachten in de klas. De zorgcoördinator coördineert de zorg voor alle leerlingen op onze school. Hij is eveneens de contactpersoon tussen ouders, school en externe partners.

Zorgcoördinator (kleuter en lager):

Zorgleerkrachten:

Onze zorg focust op drie pijlers:

Welbevinden

Het welbevinden staat centraal voor ons. Ieder kind moet zich goed voelen op school. In een veilige en vertrouwde leerling komt de leerling tot leren.

Positieve groei

Ieder kind heeft groeikansen. We kijken positief naar de leerlingen en komen tegemoet aan hun leerbehoeften. Op die manier groeit ieder kind met de nodige kansen, ruimte en tijd.

Samenwerking

Zorg gebeurt niet alleen. We willen nauw contact met onze ouders. In sommige gevallen werken we samen met externe partners (logopedisten, ondersteuningsnetwerken, …). Ook het CLB is een nauwe partner in onze zorgwerking.

Meer info over het clb